Chứng nhận

THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC BICSI (Chứng nhận, tiêu chuẩn CNTT & TT)

CHỨNG NHẬN PARTNER PRO CỦA COMMSCOPE

 

CHỨNG CHỈ TEST REPORT HỆ THỐNG CÁP (CÁP QUANG VÀ CÁP ĐỒNG)