DC EXIMBANK - BÌNH DƯƠNG

Quy mô: 46 Rack, tiêu chuẩn TIER-3.

- Hệ thống máng lưới Schneider
- Hệ thống cáp cấu trúc (46 rack) 
- Hệ thống giám sát tập trung (DCIM)

One Solution là nhà thầu phụ cho SCHNEIDER IT

Địa chỉ: Binh Duong New City, Binh Duong, Vietnam

Một số dự án Dự án tiêu biểu khác